HASTA HAKLARI

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma

Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ve ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya,

Bilgilendirme

Her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye,

Kuruluşu Seçme ve Değiştirme

Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme

Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan hekimlerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,

Bilgi İsteme

Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye,

Mahremiyet

Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya,

Rıza ve İzin

Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Reddetme ve Durdurma

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

Güvenlik

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme

Kuruluşun imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görmesi

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Rahatlık

Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler bertaraf edilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret

Kurum ve kuruluşlarca usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi Bulundurma

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkánları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet

Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Özel Denipollife Hastanesi’nde hastanın yukarıdaki tüm haklarla birlikte, en çok ‘saygınlık görme yani saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir yaklaşımla sağlık hizmeti almaya’ hakkı vardır.

Çünkü Özel Denipollife Hastanesi’nin sizlere sözü şudur:
Hastanemizde, hasta ve yakınlarına, her zaman şefkat, sevgi ve saygı ile zarar görmelerine fırsat vermeyecek şekilde yaklaşılacaktır…